Návštěvní řád dětské herny a hlídání dětí

Provozovatelem sportovně – relaxačního areálu je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)


Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.

Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.

Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Do herny je dovolen vstup pouze v provozní době dětské herny.
Do herny je dovolen vstup dětem do 12ti let věku, za které bylo uhrazeno vstupné, případně jejich zodpovědným zástupcům (osoby starší 18-ti let), kteří za děti nesou plnou zodpovědnost.
Jako potvrzení o zaplacení ceny vstupu slouží barevný náramek s aktuálním datem, které rodiče umístí na zápěstí dítěte.
Pro děti do 4 let je určena oddělená část v pravé části herny. Prolézací systém a prostor s kuličkami je určen pro děti od 4 do 12ti let věku.
Z hygienických důvodů je zakázán vstup v obuvi dětem i dospělým. Před vstupem do dětské herny je nutné se vyzout, obuv nechat na vyhrazeném místě v herně popřípadě uložit
ve skříňkách k tomu určených.
Do herního prostoru se smí vstupovat pouze v ponožkách.
Boty a oblečení si návštěvník uzamkne ve skříňkách k tomu určených. Klíč od skříněk obdržíte na recepci. Centrum nenese odpovědnost za věci odložené v herně.

 

Pro bezpečnost svých dětí Vás žádáme, abyste dodržovali následující:

  1. vhodné oblečení
  2. zákaz vstupu se žvýkačkou a nápoji v otevřených nádobách do celého prostoru dětské herny
  3. zákaz konzumace jídla (včetně sušenek, křupek. apod.)
  4. zákaz vstupu do průlezky s ostrými předměty - sponky, přívěsky, brýle apod.
  5. zákaz klouzání se hlavou dolů nebo ve stoji a výstupy po skluzavce nahoru
  6. přelézání zábran a zábradlí
  7. používání zařízení nad rámec běžného užívání, které je pro herní prvek dané
  8. zákaz odnášení vybavení herny mimo prostor herny
  9. zákaz vkládání balónu do hrdla skluzavky
  10. zákaz vstupu s kočárkem

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich odpovědní zástupci.

 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 19. 1. 2022
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.  Magda Sokolová

 

Hlídání dětí

CENTRUM zajišťuje hlídání dětí od 1 do 12 let  (po předchozí domluvě na recepci CENTRA je možné využít hlídání dětí i pro děti mladší jednoho roku).
SEZNAMTE SE PROSÍM S PRAVIDLY HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ
Doba hlídání dětí je podle volby klienta omezena na čas 0 -120 minut a aktuální rozvrh hlídání je vyvěšen na dveřích herny a na www.fit4all.cz
Cena je jednotná 70,-Kč.
Hlídáním dětí se rozumí doba, kdy je dítě v péči pečovatelky.
Je omezena časem max. 120 minut a nesmí překročit časový rozvrh hlídání. Tento čas začíná načtením hlídání dětí do rezervačního systému na klientskou kartu/ čip na recepci centra.

Před umístěním dítěte do koutku rodič zaplatí na recepci CENTRA cenu vstupu.
Po zaplacení obdrží kartičku potvrzující jeho platbu a náramek na zápěstí dítěte, které je nutné mít na zápěstí během pobytu v dětské herně. Díky barevnému náramku se odliší hlídané dětí od těch, které nejsou v herně pod dozorem pečovatelky. Kartičku předá rodič pečovatelce a zároveň při první návštěvě vyplní evidenční kartu dítěte, kde při každé další návštěvě hlídání potvrdí svým podpisem předání a při odchodu vyzvednutí dítěte.
Rodič, který svěří své dítě pečovatelce, musí respektovat zákaz vycházení dětí z herny po dobu, po kterou je dítě v její péči. 
Pokud dítě z jakéhokoli důvodu nechce v herně zůstat, nebo jakkoli narušuje chod hlídání, bude rodič požádán o vyzvednutí dítěte.
Převzetí dítěte není ukončením služby hlídání a klientovi se stále načítá čas.
Pokud si rodič dítě nevyzvedne z herny a na recepci se neodhlásí do 120 minut od načtení, automaticky se mu načítá jednorázový poplatek 70,- Kč. Pobyt dítěte v herně je pak dále časově neomezený
Veďte prosím v patrnosti, že po vyzvednutí dítěte je třeba hlídání v dětském koutku řádně odhlásit na recepci CENTRA, a tím čas vymezený pro tuto službu ukončit. Vyhnete se tak naúčtování jednorázového poplatku 70,-Kč za překročení doby hlídání.
Cena 70,-Kč Kč platí jen v době vyhrazené pro hlídání dětí. Pokud dítě zůstává v herně i po skončení této doby (viz. rozvrh hlídání), byť ještě neuplynulo 120 minut, automaticky se načítá jednorázový poplatek 70,- Kč. Pobyt dítěte v herně je pak dále časově neomezený.

Berte prosím v úvahu, že v případě vytížení recepce může dojít ke zdržení při odhlašování hlídání a rozvrhněte si svůj čas tak, abyste se na recepci stihli odhlásit před koncem doby vyhrazené pro hlídání anebo před uplynutím 120 minut od svého příchodu do CENTRA, který je zaznamenán v systému. 70 –ti korunový poplatek není vratný.


Děkujeme za pochopení
A přejeme Vašim ratolestem hodně zábavy v naší herně a Vám sportování v klidu, že je o Vaše děti dobře postaráno

Tým fit4all