Návštěvní řád sauny

Provozovatelem sauny je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)

 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Vstup do sauny je povolen pouze návštěvníkům, kteří na recepci uhradili řádné vstupné.
Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatnách. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. K uchování cenností slouží skříňky v prostoru recepce, které jsou chráněny kamerovým systémem.
Recepční je oprávněna zakázat vstup osobám, které porušují návštěvní řád CENTRA

 

 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SAUNY

 • před vstupem do sauny musí mít klient uhrazenou cenu vstupu do sauny, kterou klient musí uhradit před rezervací sauny (osobně na recepci CENTRA nebo přes webové stránky CENTRA)

 • doba pobytu v sauně je omezena na 60/90/120 minut, k této době se připočítává 15 minut vyhrazených na pobyt v šatně

 • po překročení této doby se připočítává jednorázový poplatek 100 Kč

 • odhlášení sauny probíhá na recepci CENTRA

 • klient musí brát v úvahu, že v případě vytížení recepce může dojít ke zdržení vyřízení požadavku a rozvrhnout si svůj čas tak, aby se na recepci stihl odhlásit před koncem doby vyhrazené pro pobyt v sauně a pobyt v šatně

 • v případě, že klient potřebuje delší čas k pobytu v šatně, může využít dámské nebo pánské šatny

 

OMEZENÍ PRO POUŽITÍ SAUNY

 • osobám trpící nadváhou, vysokým krevním tlakem, onemocněním kardiovaskulárního systému, cukrovkou a těhotným ženám se pobyt v sauně doporučuje po konzultaci s lékařem

 • osoby mladší 15 let mohou užívat saunu pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která za osoby mladší 18 let přebírá plnou zodpovědnost

 • děti se mohou saunovat od věku 3 let a to pouze za doprovodu rodičů a to v případě, netrpí-li dítě projevy nějakého závažného onemocnění a je-li schopno běžných životních úkonů

 • po velké fyzické námaze je potřebné užít saunu až po 15 minutách odpočinku

 • po jídle je vhodné počkat minimálně 1 hodinu, aby nebyla zvýšena hladina cukru v krvi

 • do sauny nemají přístup osoby trpící příznaky akutního onemocnění zejména záněty horních cest dýchacích, se zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními chorobami, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami apod.

 • platí zákaz vstupu osobám podnapilým, pod vlivem drog, zahmyzeným a špinavým

 • pro muže využívající saunu platí zákaz využívání dámských sprch a sociálního zázemí dámských šaten

 

POSTUP PŘI SAUNOVÁNÍ

 • před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou a umýt mýdlem

 • pro styk s lehátkem je nutno použít osušku nebo prostěradlo

 • pro klienty je vždy připravena osuška a prostěradlo na lehátku v sauně

 • doporučená délka pobytu v sauně je 8 - 20 minut pro dospělé osoby (3-8 minut pro děti) a maximálně 3cykly po sobě, po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat, sprchování provádět od vzdálenějších míst těla směrem k srdci

 • před dalším vstupem následuje relaxace a odpočinek v délce dle pocitu návštěvníka

 • dodržovat vhodný pitný režim vody

 • po dokončení saunovacího cyklu dopřát odpočinek alespoň půl hodiny v relaxační zóně

 • při pohybu po mokré dlažbě dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu

 • v případě nevolnosti použít červené tlačítko HELP, které oznámí recepci ohrožení zdraví  

 • použité osušky a prostěradla vrátit zpět na recepci CENTRA

                       

V SAUNĚ JE ZAKÁZÁNO

 • stání na lavicích

 • dotýkání se kamen

 • provádět jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením sauny bez souhlasu provozovatele

 • přinášet do sauny střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty

 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné látky, manipulovat s otevřeným ohněm

 • odpočívat na lehátku bez prostěradla nebo osušky

 • žvýkat žvýkačky

 • vstup se psy a jinými zvířaty

 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 3. 2020
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.:  Magda Sokolová