Návštěvní řád sportovně-relaxačního areálu fit4all

Provozovatelem sportovně – relaxačního areálu je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)
 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

 

 

VSTUPNÉ

Návštěvník je povinen uhradit vstupné a platbu za všechny zpoplatněné služby fit4all předem před jejich čerpáním.  
Platit je možné hotově nebo kartou fit4all s vloženým kreditem. Kredit je možno vložit v hotovosti, popřípadě platební kartou. Další možností je doplnění kreditu na našich webových stránkách, bankovním převodem na účet nebo prostřednictvím platební brány. 

 

 

KREDIT A ZÁLOHA
Záloha za zapůjčení karty nebo čipu je 100,-. V případě ztráty čipu nebo karty fit4all zálohu nevrací. Návštěvníkovi je přísně zakázáno vynášet čip z prostor CENTRA. V opačném případě ztratí návštěvník nárok na vrácení zálohy.

V případě, že se klient rozhodne čipovou kartu vrátit, je mu vyplacena záloha 100,- a to pouze v případě, je-li karta nepoškozena.
Nevyčerpaný kredit se nevrací.

 

 

KLIENTSKÉ KARTY
Karty jsou nepřenosné a výhody platí pouze pro majitele klientské karty (pokud není povoleno jinak).
Pro identifikaci bude sloužit fotografie majitele zhotovená při vystavení karty a rovněž jeho osobní údaje.
Doba platnosti karty začíná datem zakoupení karty.

 

 

REZERVACE
K rezervaci ke potřeba složený kredit, poté lze udělat on-line rezervačním systémem.
Kredit lze nabít hotově či kartou na recepci centra, převodem přes účet nebo e-bránou.
Další rezervace po založení čipové karty a složení kreditu ve výši ceny požadované aktivity lze učinit osobně, telefonicky, emailem na info@fit4all.cz nebo on-line rezervačním systémem.

Zrušení rezervace lze provést osobně, telefonicky nebo on-line.
 

 

STORNO

Klient může provedenou rezervaci zrušit bez storno poplatku, pokud tak učiní v dostatečném předstihu. U rezervací osobního trenéra a masáží je to 24 hodin předem. V době kratší než 24 hodin předem je storno poplatek 100%. U sauny, walkingu,badmintonu a tenisu je to 24 – 8 hodin předem storno poplatek ve výši 50%, méně než 8 hodin je storno poplatek 100%. U lekce Fit4Mami více jak 7 hod předem bez storno poplatku, v době kratší je storno poplatek 100% ceny rezervace. 

Rezervace masáží a osobního trenéra je možná vždy minimálně 24 hod předem a bez nutnosti složeného kreditu.

V případě minimální doby od stanoveného časového limitu (30 minut a méně) doporučujeme on-line zrušení rezervace, protože v případě vytížení recepce nemůže fit4all telefonické ani emailové zrušení rezervace garantovat.
 

Po uplynutí této doby neumožní rezervační systém zrušení objednávky, služba je evidovaná jako vyčerpaná a návštěvník je povinen uhradit plnou cenu objednané služby – částka mu bude stržena z vloženého kreditu nebo zaúčtována při příští návštěvě.

Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nové rezervace, nebo zrušení dalších rezervací.
Nová rezervace může být přijata jen v případě, pokud objednávající bez vloženého kreditu zaplatil storno poplatek za předchozí propadlou rezervaci.

Fit4all má právo zrušit rezervaci z vážných provozních důvodů a zároveň má povinnost neprodleně telefonicky informovat objednávajícího o jejím zrušení.

 

PERMANENTKY

Permanentky jsou vystaveny vždy na určité období (uvedeno v ceníku u každé permanentky). Permanentky je možné prodloužit pouze na žádost klienta po zakoupení permanentky nové, kdy se nevyčerpané služby převedou na novou permanentku. 

 

Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka bez vrácení vstupného, pokud zjistí, že návštěvník porušuje návštěvní řády nebo bezpečnostní pokyny.
Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení centra nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvních řádů bude CENTRUM požadovat po návštěvníkovi úhradu.
Návštěvník je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené do CENTRA.
K úschově věcí musí použít místa k tomu určená.
Své věci si návštěvník uschová do uzamykatelné skříňky v šatnách. Klíč od skříňky obdrží na recepci centra. K úschově cenností slouží bezpečnostní skříňky u recepce, které jsou pod dohledem personálu a bezpečnostních kamer. Skříňku je návštěvník povinen při svém odchodu vyprázdnit a zámek vrátit zpět na recepci.
Za volně odložené věci provozovatel neručí.
Při odchodu ze šatny je návštěvník povinen skříňku otevřít a klíč odevzdat na recepci.
Do prostoru sprch doporučujeme použít přezůvky (plážovou obuv). Z hygienických důvodů není dovoleno se v prostoru sprch a šaten holit.
Návštěvník je povinen oznámit na recepci jakékoli zranění, ke kterému při návštěvě centra došlo.

 

V CELÉM AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
Provozovat živnostenskou činnost shodnou nebo podobnou s předmětem podnikání CENTRA.
Kouřit a konzumovat návykové látky.
Vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.
Manipulovat s otevřeným ohněm.
Pořizovat fotografie či videozáznamy s výjimkou fotografií dětí během oslav a dětských aktivit.
Nabízet, rozdávat nebo prodávat jakékoli výrobky, letáky či jiné zboží.
Vstupovat se zvířaty - vstup se psy a jinými zvířaty do areálu je možný jen po dohodě s obsluhou recepce CENTRA, vždy však na vodítku a pouze do prostoru kavárny, vstupní haly a lanového hřiště.

V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
Věšet nebo nechávat sušit věci na žebřinovém topení v dámské nebo pánské šatně.
Návštěvníci jsou povinni nosit čistou obuv určenou do sálu popřípadě na tenis.
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci.
Z bezpečnostních důvodů je návštěvníkům mladším 14 let zakázáno zdržovat se v posilovně a na lekcích určených pro klienty starší 14 let.
Pokud návštěvník při své návštěvě zjistí jakékoliv poškození nebo špatnou funkci zařízení, CENTRUM ocení, pokud bude návštěvník o zjištěném nedostatku informovat recepci.
Při porušení návštěvních řádů si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka z areálu vykázat bez nároku na vrácení vstupného a případně mu neumožnit vstup do areálu.

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1.1.2020
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová