Návštěvní řád sportovně-relaxačního areálu fit4all

Provozovatelem sportovně – relaxačního areálu je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)
 

Návštěvní řád CENTRA (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny klienty a CENTRUM nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí klientů.
Klient je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní klienty (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
 

VSTUPNÉ


Klient je povinen uhradit vstupné a platbu za všechny zpoplatněné služby fit4all předem před jejich čerpáním.  
 

ČIP


Pro využití služeb CENTRA je nutné si na recepci zapůjčit ČIP, který klientovi umožní vstup do šaten a jiných prostor. Klientovi je přísně zakázáno vynášet ČIP z areálu CENTRA. Pokud má klient klientskou kartu, tak si nepotřebuje půjčovat ČIP.

 

KLIENTSKÁ KARTA


CENTRUM klientům doporučuje založit si klientskou kartu. Záloha na zapůjčení této karty je 100,- Kč a je vratná.

Je možné na ni vložit finanční kredit a rezervovat aktivity. Bez založené karty CENTRUM negarantuje možnost rezervace. Karta je nepřenosná. Záloha za klientskou kartu je vratná v případě, že je karta nepoškozena.
Pro identifikaci majitele karty slouží fotografie majitele zhotovená při vystavení karty a rovněž jeho osobní údaje. Fotografie je nezbytnou součástí klientského účtu. Chrání klienta před zneužitím jeho vloženého kreditu jinou osobou. Centrum nenese zodpovědnost za kredit vložený na kartu bez fotografie. Nevyčerpaný kredit se nevrací.

  

REZERVACE


První rezervace služeb je možná pouze po založení klientského účtu, na který je složený kredit nejméně ve výši ceny rezervované aktivity. Účet lze založit na webových stránkách nebo na recepci CENTRA. Je nutné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Kredit lze doplnit hotově či kartou na recepci centra, převodem na účet nebo online přes e-bránu, popřípadě poukazem.
Další rezervace po založení klientské čipové karty a složení kreditu ve výši ceny požadované aktivity lze učinit osobně, telefonicky nebo on-line rezervačním systémem.

Zrušení rezervace lze provést osobně, telefonicky nebo on-line.
 

STORNO

 

Klient může provedenou rezervaci zrušit bez storno poplatku, pokud tak učiní v dostatečném předstihu.

U rezervací osobního trenéra, masáže, individuální lekce, analýzy složení těla, diagnostiky pohybového aparátu a konzultace s výživovým poradcem je storno poplatek 100% ceny služby při zrušení méně než 24 hodin předem.

U sauny, walkingu, sálové lekce, speciální lekce, badmintonu a tenisu je storno poplatek 50% ceny služby při zrušení 24 – 8 hodin předem a 100% při zrušení méně než 8 hodin předem.

U rezervací solária 8-4 hodin předem je storno poplatek ve výši 50% ceny rezervace, méně než 4 hodiny předem je to 100%.

Storno poplatek je účtován také při překročení času u služby hlídání dětí a privátní sauny. Čas ukončení této služby se počítá podle času ukončení této služby na recepci centra. Pokud klient službu včas na recepci neukončí, je mu účtován stornopoplatek podle aktuálního ceníku centra.

Rezervace je nutné rušit rušit online na našich webových stránkách, protože v případě vytížení recepce nemůže CENTRUM včasné telefonické zrušení rezervace garantovat. Storno poplatek je klientovi odečten z vloženého kreditu.

Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nové rezervace, nebo zrušení dalších rezervací. Nová rezervace může být přijata jen v případě, pokud objednávající bez vloženého kreditu zaplatil storno poplatek za předchozí propadlou rezervaci.

CENTRUM si vyhrazuje právo zrušit rezervaci z vážných provozních důvodů bez náhrady a zároveň má povinnost o jejím zrušení neprodleně telefonicky informovat klienta, jehož se toto zrušení týká.

 

POPLATEK Z PRODLENÍ

 

V případě, že klient neuhradí službu, konzumaci nebo storno poplatek a vznikne mu vůči CENTRU dluh. Vyhrazuje si CENTRUM právo od pátého dne po dni, kdy dluh vzniknul účtovat poplatek z prodlení ve výši 10,- Kč za každý započatý den. 

 

PERMANENTKY

 

Permanentky jsou vystaveny vždy na určité období (uvedeno v ceníku u každé permanentky). Po zakoupení permanentky má klient 2 měsíce k tomu, aby permanentku poprvé využil (aktivoval). Platnost permanentky začíná běžet od data její aktivace.

Permanentky vstupové je možné prodloužit pouze na žádost klienta, a to po zakoupení permanentky nové, kdy se nevyčerpané služby převedou na novou permanentku. Aby se mohly nevyčerpané služby převést, musí být nová permanentka zakoupena nejpozději 2 měsíce po ukončení platnosti staré permanentky. Permanentky časové neprodlužujeme, ani nepozastavujeme.

U časově omezených permanentek do posilovny se čas počítá časem průchodu přes turniket v posilovně (ne podle času příchodu na recepci)

Permanentky jsou nepřenosné !!!

 

 

V CELÉM AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 

Provozovat živnostenskou činnost shodnou nebo podobnou s předmětem podnikání CENTRA.

Kouřit a konzumovat návykové látky.

Vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.

Manipulovat s otevřeným ohněm.

Pořizovat fotografie či videozáznamy bez souhlasu vedení CENTRA s výjimkou fotografií dětí během oslav a dětských aktivit a fotografií a videí pro vlastní sociální média, jsou-li opatřeny #fit4all.

Nabízet, rozdávat nebo prodávat jakékoli výrobky, letáky či jiné zboží.

Vstupovat se zvířaty - vstup se psy a jinými zvířaty do areálu je možný jen po dohodě s obsluhou recepce CENTRA, vždy však na vodítku a pouze do prostoru kavárny, vstupní haly a lanového hřiště.
Věšet nebo nechávat sušit věci na žebřinovém topení v dámské nebo pánské šatně.

Provozovatel má právo vyloučit klienta bez vrácení vstupného, pokud zjistí, že klient porušuje návštěvní řády nebo bezpečnostní pokyny.
Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení centra nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvních řádů bude CENTRUM požadovat po klientovi úhradu.

OSTATNÍ PRAVIDLA

 

Klient je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené do CENTRA.
K úschově věcí musí použít místa k tomu určená.
Své věci si klient uschová do uzamykatelné skříňky v šatnách. Klíč od skříňky obdrží na recepci centra. K úschově cenností slouží bezpečnostní skříňky u recepce, které jsou pod dohledem personálu a bezpečnostních kamer. Skříňku je klient povinen při svém odchodu vyprázdnit a zámek vrátit zpět na recepci.
Za volně odložené věci provozovatel neručí.
Při odchodu ze šatny je klient povinen skříňku otevřít a klíč odevzdat na recepci.

Do prostoru sprch doporučujeme použít přezůvky (plážovou obuv). Z hygienických důvodů není dovoleno se v prostoru sprch a šaten holit.
Klient je povinen oznámit na recepci jakékoli zranění, ke kterému při návštěvě centra došlo.
V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

Klienti jsou povinni nosit čistou obuv určenou do sálu, popřípadě na tenis. Klientovi v nevhodné obuvi může personál zabránit ve využívání služby CENTRA, a to bez nároku na vrácení vstupu.
Za nezletilé klienty odpovídají jejich zákonní zástupci.
Z bezpečnostních důvodů je klientům mladším 15 let zakázáno zdržovat se v posilovně a na lekcích určených pro klienty starší 15 let.
Pokud klient při své návštěvě zjistí jakékoliv poškození nebo špatnou funkci zařízení, CENTRUM ocení, pokud bude klient o zjištěném nedostatku informovat recepci.
Při porušení návštěvních řádů si provozovatel vyhrazuje právo klienta z areálu vykázat bez nároku na vrácení vstupného a případně mu neumožnit vstup do areálu.

Děti, které navštěvují kurz in-line bruslení jsou povinni z bezpečnostních důvodů nosit ochranou helmu. Doporučujeme děti vybavit i chrániči na dlaně, lokty a především kolena. Za případné zranění z důvodu nedodržení bezpečnostních podmínek nenese centrum odpovědnost.

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 3.1.2022
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová