Návštěvní řád lanáčku


Provozovatelem dětského lanového hřiště je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)

 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.

Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

 

Lanové hřiště je zřízeno pro děti od 2 let do 12 let (max. 50 kg/osoba).

Vstup na lanové hřiště je povolen pouze v provozní době CENTRA, po zaplacení vstupu na recepci centra a připnutí barevného identifikačního pásku na ruku dítěte, cena vstupu na lanové hřiště je dána ceníkem CENTRA.

Lanové hřiště se otevírá v sezóně duben – listopad, s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám (lanové hřiště se uzavírá za nepříznivého počasí - bouřky, silného větru, extrémních teplot).

V případě nepříznivého počasí nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného ani náhrady vstupu

Vstupné platí na celý den s možností návratu po odchodu z areálu lanového hřiště, zpět na lanové hřiště pustí klienty na požádání obsluha recepce. Každé dítě však musí mít pásek odpovídající barvy s aktuálním datem.

Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil svým chováním újmu na zdraví sobě ani jiným osobám pohybujícím se na hřišti.

V případě úrazu nebo zranění je návštěvník povinen ihned informovat obsluhu/recepci CENTRA.

Na lanové překážky je možný vstup pouze ve vhodném sportovním oblečení a v pevné obuvi, která nespadne z nohy.

Na označené herní prvky (trampolíny) je povolen vstup pouze bez obuvi.

Před vstupem na veškeré herní prvky doporučujeme vytáhnout z kapes obsah, který může vypadnout, sundat prstýnky, velké náušnice, náramky a řetízky.

Vstup se zvířaty je možný jen po dohodě s recepcí CENTRA, pes musí mít náhubek a být neustále na vodítku, ostatní zvířata musí být umístěna v boxu pro jejich přepravu.

V lanovém hřišti je zakázána jízda na kole, odrážedlech, koloběžkách.

V případě závady nebo poškození herních prvků je návštěvník povinen ihned informovat obsluhu/recepci CENTRA.

Návštěvník je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené areálu lanového hřiště. K jejich úschově použít místa k tomu určená – bezpečnostní schránky u recepce střežené kamerovým systémem.

Za volně odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného, pokud zjistí, že návštěvník porušuje návštěvní řád nebo bezpečnostní pokyny.

Za úmyslné poškození zařízení dětského lanového hřiště nezletilou osobou nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši jeho zákonný zástupce.

V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

 

V LANOVÉM HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

 • Provozovat živnostenskou činnost shodnou nebo podobnou s předmětem podnikání fit4all CENTRUM s.r.o.

 • Konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

 • Kouřit mimo vyhrazený prostor pro kuřáky (místo je vyznačeno, nachází se v rohu areálu vedle WC) a konzumovat návykové látky.

 • Vnášet střelné zbraně, výbušniny, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.

 • Manipulovat s otevřeným ohněm.

 • Volné pobíhání psů a jiných zvířat.

 • Vstup dospělým na herní prvky (neplatí v případě ohrožení dítěte na překážkách, vyjma jízdy lanovkou).

 • Vnášet sklo a keramiku.

 • Vnášet písek do prostoru WC.

 • Vynášení hygienických potřeb z prostoru WC.

 

PRAVIDLA VSTUPU NA HERNÍ PRVKY

Před vstupem na lanové překážky a trampolíny doporučujeme vytáhnout z kapes obsah, který může vypadnout, sundat prstýnky, velké náušnice, náramky a řetízky – vyhnete se tak zranění, jejich ztrátě či poškození.

Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě, ani jiným osobám pohybujícím se na hřišti.
Za děti zodpovídají rodiče.

 

Lanové překážky

 • Vstup pouze ve vhodném sportovním oblečení a v pevné obuvi, která nespadne z nohy

 • Minimální věk: 3 roky

 • Maximální počet účastníků na jedné lanové překážce je 10 osob, na plošině 10 osob, na skluzavce 1 osoba, váhový limit herních prvků je stanoven na max. 50 kg/osoba

 • Zákaz vstupu dospělým na herní prvky (neplatí v případě ohrožení dítěte na překážkách, vyjma jízdy lanovkou)

 

Pružinová trampolína

 • Skákání je povoleno pouze bez obuvi

 • Maximální počet skákajících dětí: 5

 • Minimální věk: 2 roky

 • Maximální nosnost: 120 kg

 • Zákaz vstupu dospělým (neplatí v případě ohrožení dítěte)

 

Nafukovací trampolína

 • Skákání je povoleno pouze bez obuvi

 • Maximální počet skákajících dětí: 21

 • Minimální věk: 3 roky, děti do 6let pouze pod dohledem osoby starší 18let

 • Zákaz házení písku na trampolínu

 • Zákaz vstupu dospělým (neplatí v případě ohrožení dítěte)

Vodní postel

 • Vstup pouze bez obuvi
 • Zákaz skákání (pouze sezení a ležení)

 

Houpačka – orlí hnízdo

 • Maximální počet houpajících se dětí: 3

 • Minimální věk: 2 roky, děti do 6let pouze pod dohledem osoby starší 18let

 • Zákaz vstupu dospělým

 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1.8.2016.
Schválila manažerka fit4all CENTRUM: Magda Sokolová