Návštěvní řád tenisových kurtů

Provozovatelem tenisových kurtů je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)
 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů. Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.

Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

Vstup na tenisové kurty je dovolen pouze v provozní době fit4all návštěvníkům, kteří mají uhrazeno vstupné a nahlásili svůj příchod na recepci.

Tenisové kurty jsou určeny jen ke hře tenisu a nemohou na nich být provozovány jiné druhy sportů, pokud provozovatel neurčí jinak.

Hra na kurtu je možná  jen v předepsané tenisové obuvi, která nepoškozuje povrch kurtů.
Během zimní sezóny doporučujeme hrát v tenisové hale v dlouhých kalhotách a tričku s rukávem popřípadě v mikině. Především teplota na kurtu č.3 bývá v zimních měsících nižší, na druhou stranu máte ale zaručené soukromí při hře.

Na kurty se vstupuje 5 minut před začátkem rezervace. Nenaruší se tím hra předcházejících hráčů. Při vstupu návštěvníka na kurty dříve než 5 minut před začátkem rezervace  je CENTRUM oprávněno naúčtovat částku dle ceníku (min. čas 1/2 hodiny).

Před uplynutím rezervace je návštěvník povinen zamést kurt dle informační cedulky umístěné na kurtech.

Překročení hrací doby při neobsazení kurtu je možné po dohodě s recepcí a po doplacení ceny kurtu.

Pokud bude hrací doba překročena bez vědomí recepce, účtuje se částka odpovídající pronájmu celé další půl hodiny.

CENTRUM si vyhrazuje právo z provozních důvodů přesunout rezervaci klienta na jiný kurt, než který si rezervoval. Klientovi tak nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu.

V celém areálu je přísně zakázáno:

  1. provozovat živnostenskou činnost shodnou nebo podobnou s předmětem podnikání fit4all CENTRUM s.r.o. bez souhlasu CENTRA.
  2. kouřit a konzumovat návykové látky
  3. vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty
  4. manipulovat s otevřeným ohněm
  5. volné pobíhání psů a dalších zvířat

Vstup se psy a jinými zvířaty do areálu je možný jen po dohodě s obsluhou recepce CENTRA.

Návštěvník je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené do areálu CENTRUM, k úschově použít místa k tomu určená – bezpečnostní schránky u recepce střežené kamerovým systémem.
Za volně odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka bez vrácení vstupného, pokud zjistí, že návštěvník porušuje návštěvní řád nebo bezpečnostní pokyny.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek. Vyhazovat odpadky do košů


Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 15. 10. 2018
Schválil Manažer fit4allCENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová