Návštěvní řád posilovny

Provozovatelem posilovny je fit4all CENTRUM s.r.o.

(dále jen CENTRUM)

 

Návštěvní řád areálu (vyvěšený ve vstupním prostoru fit4all a na www.fit4all.cz) a návštěvní řády jednotlivých aktivit a služeb jsou závazné pro všechny návštěvníky a fit4all nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním těchto řádů a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a nepohoršoval ostatní návštěvníky (chovat se slušně, tiše a ohleduplně), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.

 

Vstup do posilovny je povolen pouze návštěvníkům, kteří na recepci uhradili řádné vstupné.
Při překročení času pobytu v posilovně nabíhá každých 30 minut poplatek ve výši 20,- Kč.
Do posilovny smí vstoupit pouze osoby starší 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let smí v prostoru posilovny trénovat pouze pod vedením trenéra CENTRA.
Pro děti mladší CENTRUM nabízí v dané hodiny sportovní kurzy pro děti službu hlídání dětí anebo kdykoli během dne dětskou hernu, popř. individuálně zajistí hlídání.
Z bezpečnostních důvodů je návštěvníkům mladším 15 let zakázáno zdržovat se v posilovně
a na lekcích určených pro klienty starší 15 let.
Návštěvník je povinen chovat se v CENTRU tak, aby svým jednáním nerušil a neobtěžoval ostatní návštěvníky (hlukem, pachem, hlasitým telefonováním, nevhodným chováním), nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečišťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze v čistém sportovním oděvu; v čisté, pevné, uzavřené, sportovní obuvi a vždy s ručníkem.
Z hygienických důvodů žádáme návštěvníky, aby při cvičení vždy používali ručník jako hygienickou podložku mezi lavičku či opěrky a potící se část těla a zároveň plochy potřísněné potem vždy otřeli desinfekčním roztokem a ubrousky k tomu určenými. Pot je velmi agresivní a může poškodit vybavení posilovny.
Při cvičení používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o pomoc spolucvičence či trenéra, který má dozor posilovny.
V prostoru posilovny je zakázáno používat sypké magnezium a přenášet volné činky a osy mimo prostor silové zóny s pogumovaným povrchem a házet medicinbaly o zem či zeď, mimo zeď k tomu určenou.
Při pokládání činek a jednoruček na zem tyto vždy pokládat – ne pouštět nebo házet. Volné váhy (činky a kotouče) po použití vracet na svá místa.
Osobní trénink s trenérem mohou vést návštěvníci pouze s osobním trenérem CENTRA.
Pokud návštěvníci během cvičení konzumují nápoje, odkládají láhve na určená místa – stůl, odkládací přihrádky na strojích, police atd., nikoliv do pracovního prostoru strojů.
V prostoru posilovny je zakázáno konzumovat vlastní doplňky stravy.
Návštěvník nesmí ovládat elektrické spotřebiče, rozvaděče či ovladače ani na ně sahat vyjma vybavení strojů kardio zóny.
Návštěvník se při jakémkoli problému, nefunkčnosti zařízení či nespokojenosti neprodleně obrací na dozor v posilovny.
Při porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka z posilovny vykázat bez nároku na vrácení vstupného a případně mu neumožnit další vstup do posilovny.
 

V celém areálu je přísně zakázáno:

  1. Provozovat činnost shodnou nebo podobnou s živnostenským podnikáním fit4all CENTRUM s.r.o.
  2. Kouřit a konzumovat návykové látky.
  3. Vnášet střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.
  4. Manipulovat s otevřeným ohněm.
  5. Pořizovat fotografie či videozáznamy pro komerční účely. V případě komerčních účelů je nutné schválení fotografií a videozáznamů CENTREM.
  6. Nabízet, rozdávat nebo prodávat jakékoli výrobky, letáky či jiné zboží.
  7. Vstupovat se zvířaty
  8. Věšet nebo nechávat sušit věci na žebřinovém topení v dámské nebo pánské šatně.


Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
Den platnosti a účinnosti návštěvního řádu: 1. 3. 2020
Schválil Manažer fit4all CENTRUM s.r.o.: Magda Sokolová